SPU DYNAMIC! Up Skill สมรรถนะบุคลากร “การพัฒนางานประจำ ด้วยกระบวนการวิจัย”

UploadImage
 

UploadImage

กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภายในสังกัดกลุ่มงานฯ ด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยสถาบัน: การพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย Routine to Research: R2R โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

UploadImage
 
สำหรับโครงการอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัย และให้มีโอกาสได้พัฒนางานร่วมกัน ซี่งส่งผลให้ได้ข้อมูลและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage