Professional! บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

UploadImage
 

อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายสุดพิเศษ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาเรียนเพื่อความเป็นมืออาชีพในงานด้านบัญชี หัวข้อ ”ฝึกปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเบิก จ่ายงบประมาณส่วนงานราชการ โดยการเรียนรู้การใช้ระบบGFMIS” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ พันตรีวีรยุทธ สุขมาก นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU ณ ห้องเรียนคณะบัญชี อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563

UploadImage

UploadImage

UploadImage