Executive Training! ม.ศรีปทุม เปิดการอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง” นบก.ประจำปี 2563

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับนักบริหารระดับกลาง (ซี8) กระทรวงการคลัง

UploadImage

คุณวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ”นักบริหารระดับกลาง” นบก.ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563 ให้กับนักบริหารระดับกลาง (ซี8)  จากหน่วยงาน กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และกรมศุลกากร รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน ใช้เวลาอบรม 177 ชั่วโมง ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  
บริหารและดำเนินการโครงการ โดย ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

คุณวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า “การเป็นนักบริหารที่ดี ควรต้องมี หนัก เบา เร็ว ช้า ในเรื่องการกระทำและการตัดสินใจใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ จะสามารถเป็นนักบริหารที่เก่งและจัดการงานได้ทุกรูปแบบ”

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage