ห้ามพลาด! บัญชี SPU ขอเชิญร่วมฟัง Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ"

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง
 
Talk Online “บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของธุรกิจ"
 
โดยวิทยากร
- คุณสุรเดช เล็กแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบและที่ปรึกษา เอส แอล เค จำกัด และผู้ดูแลเพจ
- ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี SPU
 
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


UploadImage