British College by SPU อีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ!

UploadImage
 

BRITISH COLLEGE   SRIPATUM UNIVERSITY
เรียนบริหารธุรกิจในไทย อยู่ในประเทศไทย แต่ได้ปริญญาตรีจากอังกฤษ Inquire today!!
Contact Lewis on 062-402-5999 for more information or https://britishcollege.spu.ac.th/apply-now

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี สาขาบริหารธุรกิจจากสหราชอาณาจักร ในประเทศไทย
เรียน 3 ปี สำเร็จ 3 วุฒิการศึกษา