SPU เลี้ยงอำลาคารวะกษิณานุสรณ์ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร SPU จัดงานเลี้ยงอำลา “คารวะกษิณานุสรณ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติการทำงานและแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม
รองอธิการบดี ในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage