กระหึ่ม! “ศรีปทุม” มหาวิทยาลัยคุณภาพ มอบรางวัลอาจารย์มืออาชีพ ผ่านมาตรฐาน SPU-PSF 24 ราย

UploadImage
 

UploadImage

SPU ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์มืออาชีพ รุ่น 2 และ รุ่น 3 จำนวน 24 ราย ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) โดยเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตร จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในงานเสวนา “SPU Educational Transformation to the new normal” ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

ทั้งนี้มีรายละเอียดคณาจารย์มืออาชีพ ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) รุ่น 2 และ รุ่น 3 ในระดับต่างๆที่เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตร จำนวน 24 ราย มีดังนี้

UploadImage

ระดับชำนาญพิเศษ (Accomplishment) จำนวน 1 ราย ได้แก่ อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ คณะนิเทศศาสตร์

UploadImage

ระดับชำนาญ (Proficiency) จำนวน 21 ราย  ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกร ณรงค์วานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2. อาจารย์ณัชนรี นุชนิยม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.อาจารย์พีรยา สุขกิจเจวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 4.อาจารย์จักรพันธ์ จตุพรพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 5.อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ 6.ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา คณะบริหารธุรกิจ 7.อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น คณะบัญชี 8.อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์ 9.อาจารย์กรรณิกา สงวนสินธุกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11.อาจารย์ชาญวิทย พรหมพิทักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ 12.ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล คณะบริหารธุรกิจ 13.ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14.ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15.อาจารย์ธนภรณ์ กริยาผล วิทยาลัยนานาชาติ 16.อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 17.อาจารย์จิตรเมธ ฉลองพันธรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ 18.ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ สุวรรณเนตร คณะนิเทศศาสตร์ 19.อาจารย์กิติพงษ์ จีนะวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ 20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ไล้หลีกพาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 21.ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ระดับเริ่มต้น (Beginner) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 2. อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี

UploadImage

UploadImage

สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน HIGHER EDUCATIPN ACADEMY อีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage