ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ

UploadImage
 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ อาจารย์คณะบัญชี SPU ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับชำนาญ และระดับเริ่มต้น