ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ SPU จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายการแพทย์และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 4

UploadImage
 

วันนี้ (29-30 กรกฎาคม 2563) ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตร "กฎหมายทางการแพทย์ และคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 4" โดยอาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายในหัวข้อ ความเสี่ยงในโรงพยาบาลที่มีผลทางกฎหมาย,กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีทางการแพทย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีทางการแพทย์


UploadImage
 

โดยโครงการนี้ได้จัดอบรมให้ผู้กับบริหารโรงพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ผู้อำนวยการบริหาร หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าศูนย์คุณภาพ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง พยาบาลวิชาชีพ นิติกร และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล


UploadImage

UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage


UploadImage

UploadImage