ม.ศรีปทุม ชวนยกระดับทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ ยุค New Normal กับ Virtual Tour Guide Online : Phase 1

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตร Virtual Tour Guide Online : Phase 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของโควิด19 โดยหลักสูตร Virtual Tour Guide Online เป็นหลักสูตรที่ยกระดับและพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านมัคคุเทศก์ ที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Tour หรือการทำทัวร์เสมือนจริง โดยการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวเสมือนว่าอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆ ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นการพัฒนาระดับการบริการการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการสร้างให้เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour ระดับมืออาชีพซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย

ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักสูตร Virtual Tour Guide Online : Phase 1 
ได้ที่ https://futureskill-newcareer.in.th/course/4979/

ลงทะเบียนอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง https://bit.ly/3ec4uyj
เริ่มเรียน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

Module ที่ 1 : ภาคทฤษฎี เรียน Online 18 ชั่วโมง (เรียนวันใด เวลาใดก็ได้)
ลงทะเบียนเรียนฟรี! ไม่จำกัดจำนวน

Module 2  : ฝึกปฏิบัติ 12 ชม.  ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
รับจำนวน : 90 คน ค่าลงทะเบียน 300 บาท
เงื่อนไขหลักสูตร : ต้องผ่านการคัดเลือก (เรียนทฤษฎี Module 1)
 
สอบถามเพิ่มเติม โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 09.00 – 17.00 น. โทร. 0877739963, 0877739963, 0932891818 e-mail: panot.as@spu.ac.th, nubthong.th@spu.ac.th