ม.ศรีปทุม ร่วมมือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม MOU พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)

วันนี้ (1 มิ.ย.63) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านวิชาการ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ รศ.นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือ และมี ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 พร้อมด้วย นางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้ 

UploadImage

สำหรับการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤต COVID-19 ที่จะส่งผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวิถีการดำเนินชีวิต ด้วยการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (รูปแบบ Reskill / Upskill / Newskill) และยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของสถาบัน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังมอบหมายให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงานดำเนิน
การหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) คือ หลักสูตร Virtual Tour Guide Online : Phase 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน ภายใต้โครงการดังกล่าว 
โดยหลักสูตร Virtual Tour Guide Online : Phase 1 ของมหาวิทยาลัญศรีปทุม จะดำเนินการอบรม โดย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และคณะนิเทศศาสตร์  โครงการนี้ จะเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


สำหรับการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยศรีปทุมยังเป็น 1 ใน 2 มหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการในครั้งนี้อีกด้วย

UploadImage


UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage