อัปเดตข้อมูล! 5 ข้อปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ และสนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญเติบโต

UploadImage
 

วันนี้ชวนทุกท่านตามมาอัปเดตข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญทำให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญเติบโต กับ ผศ.ดร.สุธินี มงคล หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญเติบโต มี 5 ข้อ ดังนี้
 
1. การที่แต่ละประเทศมีทรัพยากรและสภาพแวดล้อม หรือมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน
 
2. การหาตลาดในต่างประเทศเพิ่มเพื่อก่อให้การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) หรือเพื่อรองรับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด
 
3. ตลาดในประเทศอยู่ในช่วงอิ่มตัว จึงหาตลาดใหม่ๆ ขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ
 
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการติดต่อสื่อสาร และการขนส่งระหว่างประเทศ อีกทั้งมีเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตสินค้า ทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศเจริญเติบโต
 
5. ข้อกีดกันทางการค้าการลงทุนลดลง อัตราภาษีระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ลดลงมาก ทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นมาก

UploadImage


สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/fac/business/th/program/51/
สนใจสมัครเรียน คลิก https://www.spu.ac.th/apply/spucare-web

UploadImage