คณะนิเทศศาสตร์ลงพื้นที่ร้านค้า “บัวบาน...ร้านเพียบ”

UploadImage
 

วันนี้ คณะนิเทศศาสตร์
ลงพื้นที่ร้านค้า “บัวบาน...ร้านเพียบ”
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “นิเทศ  อาสา ถ่ายภาพให้ปัง”
โดยเข้าไปคุยรายละเอียดของสินค้าและบริการต่าง ๆ
ที่จะใช้ในการถ่ายภาพเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อไป 
ซึ่งร้านค้า ยินดีและขอบคุณ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง