ความเชี่ยวชาญใน e-learning ทำให้นิเทศศาสตร์ไม่ต้องเริ่มนับ 1 กับการเรียนออนไลน์

UploadImage
 

ไวรัส Covid-19 จุดเปลี่ยนของการศึกษาไทยที่ทำให้การเรียนการสอนต้องเข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 100% แต่สำหรับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความที่ใช้ Elearning อยู่แล้วทุกวิชาและอาจารย์ผู้สอนต่างมีความเชี่ยวชาญ การตอบรับกับสถานการณ์จึงดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นนับ 1
 

ผศ.มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

UploadImage

เตรียมการเรื่องการสอน Online อย่างไร

ปกติในการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์มีการใช้ Elearning อยู่แล้วทุกวิชา อาจารย์ทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning บน LMS ของมหาวิทยาลัยมานานหลายปีแล้ว จึงทำให้มีประสบการณ์ในการสอน Online และไม่ต้องมาเริ่มนับ 1 ใหม่ เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น
 

สิ่งที่ต้องปรับตัว เมื่อเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็น Online 100%

ในการปรับตัวของคณาจารย์ผู้สอนเมื่อเกิดสถานการณ์ Covid-19 นั้น ต้องขอบคุณท่าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม รองอธิการบดี ผศ.ดร.วิรัช และส่วนงานหลายๆ ส่วนของมหาวิทยาลัย ทั้งสำนัก OOE ศูนย์ TLC, ICT ที่มีความพร้อมในการจัดอบรมเพิ่มความเชี่ยวชาญ เพิ่มทักษะให้อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ App หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล แบบ Online 100% ได้แก่  Zoom, Microsoft Teams, Loom, Google meet ทำให้อาจารย์ในทุกวิชานำไปใช้ได้ทันที รวมถึงทำให้การเรียนการสอนนักศึกษาไม่ขาดช่วง สามารถสอนได้ครบในทุกเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน มคอ.3 โดยการปรับเทคนิควิธีการสอนให้เข้ากับการใช้ App ต่างๆ
 

ความแตกต่างระหว่างการสอนปกติและการสอน Online

 

ความแตกต่างของการสอนปกติและการสอน Online
กิจกรรม การสอนปกติ การสอน Online
1. การสื่อสารขณะทำการสอน ผู้สอนสามารถสังเกตและรับรู้ทั้งการพูดตอบ การคุยกัน การแสดงสีหน้าสายตา ท่าทาง อากัปกิริยาของนักศึกษาเมื่อกวาดสายตาไปทั้งห้องเรียน เป็นการสื่อสารที่เห็นหน้าเห็นตากัน รับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนและผู้สอน
ผู้สอนรับรู้ได้เฉพาะบางคนจากการถามตอบ แต่ไม่สามารถสังเกต Feedback ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันด้วยข้อจำกัดของการสอน Online ผู้สอนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าขณะทำการสอนนักศึกษาแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ปิดกล้อง จะวัดว่าผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียน ยากกว่าการสอนแบบปกติ
2. ความสะดวกสบายในการเรียนการสอนและการประชุมกลุ่มย่อย ผู้สอนและผู้เรียนต้องเสียเวลาในการเดินทาง ต้องมีการวางแผนตื่นเช้าซึ่งผู้เรียนมักมีปัญหาในเรื่องนี้ หรือการประชุมพูดคุยกับ ผู้เรียนทำได้ยากเพราะเวลาทุกคนจะว่างไม่ตรงกัน จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งในช่วงเวลาตารางสอนและนอกเวลาตารางสอน นักศึกษาที่มีปัญหาการเข้าเรียนสายเพราะปัญหารถติด ตื่นสายมาไม่ทัน หรือขาดเรียนปรากฏว่ากลุ่มนี้มาเข้าเรียนได้ แม้ว่าตื่นสายแต่เข้าเรียนทันจากบนที่นอนก็มี ทำให้ยอดผู้เรียนที่เข้าห้องเรียน Online มีจำนวนมากกว่าการสอนแบบปกติ นอกจากนี้สามารถประชุมพูดคุยผ่าน Online ได้สะดวกรวดเร็วทั้งผู้สอนและผู้เรียน การให้คำแนะนำปรึกษาทำได้ง่าย สะดวก จะเรียกประชุมเมื่อไรก็ได้ในกรณีเร่งด่วน
3. การส่ง Project และ แบบฝึกหัด ผู้สอนกำหนดให้ Print งานเป็นชิ้นหรือฉบับแล้วจัดส่ง ซึ่งมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการผลิต งานและแบบฝึกหัดทุกชิ้นส่งผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนการผลิต
4. การวัดประเมินผล มีการวัดประเมินผลในชั้นเรียน การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค การวัดประเมินผลใช้การทดสอบย่อย แบบฝึกหัด และการวัดประเมินผล Online ทั้งหมด

 
 

ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปรับปรุง
 

ปัญหาอุปสรรค
 
วิธีการแก้ไขปรับปรุง
1. ความแรง ความเร็ว ความเสถียร ของ Internet 1. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งภาครัฐและเครือข่ายค่ายบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
 
2. ความตั้งใจ สนใจของผู้เรียน
2. ผู้สอนใช้วิธีการสอนและวิธีการในการดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับผู้สอน มีการหาเทคนิควิธีการเช็ค Feedback ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างการสอน การนัดคุยเป็นกลุ่มเล็กๆนอกตารางเรียนผ่าน Zoom หรือระหว่างเรียนให้ Capture แล้วส่งท้ายชั่วโมง หรือการถามตอบ การทำ Quiz ท้ายชั่วโมง
 
3. ความใกล้ชิดในการดูแล
3.มีการพูดคุยรายบุคคลและกลุ่มย่อยบ่อยมากขึ้นกว่าปกติ นักศึกษา Post ปัญหาถามและอาจารย์ตอบให้คำปรึกษา คำแนะนำได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันแบบยามปกติ