Covid จุดเปลี่ยนสู่การเรียนออนไลน์ 100% แต่ที่โลจิสติกส์ฯ SPU “เราทำกันมาก่อนหน้านี้”

UploadImage
 

เมื่อความจำเป็นจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ระบบการศึกษาต้องปรับการเรียนการสอนเข้าสู่โหมด Online อย่างเต็มรูปแบบ ความพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปได้ อย่างเช่นกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดี ที่ได้ศึกษาและพัฒนาการใช้ระบบออนไลน์ภายในวิทยาลัยฯ มาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตจึงทำให้ได้รับผลกระทบไม่มากนัก


วิทยาลัยโลจิสติกส์
เตรียมการเรื่องการสอน Online อย่างไร
 
ก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์ Covid-19 วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาแบบเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Super E-learning และในทุกรายวิชาจะต้องมีบทเรียน e-learning ร่วมด้วย ซึ่งดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ ThaiMooc ซึ่งต้องผ่านการะบวนการรับรองมาตรฐานของเนื้อหารายวิชา ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้เราได้รับผลกระทบไม่มากนัก ด้วยระบบการเรียน และการสื่อสารกับนักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์มาโดยตลอด

UploadImage
 
สิ่งที่ต้องปรับตัว เมื่อ Covid-19
ทำให้ต้องเรียน Online อย่างเต็มรูปแบบ
 
สิ่งที่เราต้องปรับตัวเป็นอย่างแรกสำหรับอาจารย์ผู้สอน คือ กระบวนการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เต็มรูปแบบที่จะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาไม่รู้สึกเบื่อ ซึ่งความยากของอาจารย์ นอกจากการฝึกฝนใช้โปรแกรม/ระบบต่างๆ เข้าช่วยแล้ว อาจารย์ยังต้องคิดเทคนิควิธีการสอน และใช้กลยุทธ์ต่างๆ ที่ทำได้ยากว่าอยู่ในชั้นเรียน โดยจะทำอย่างไรให้นักศึกษามีความสนใจและตั้งใจฟังตลอดเวลา  เนื่องจากการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนั้นจะทำให้นักศึกษามีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาน้อยลง หากอาจารย์เตรียมการสอนที่ไม่ดึงดูดใจ

ในส่วนของนักศึกษาก็ต้องปรับตัวในเรื่องระเบียบวินัยและมารยาทในการเข้าห้องเรียน ถึงแม้จะเรียนออนไลน์ก็ควรเข้าตรงเวลา แต่งกายให้เหมาะสม หรือหากไม่สะดวกเรื่องการแต่งกายควรปิดกล้องและปิดไมโครโฟน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆ และนักศึกษาเองก็ควรรับรู้ เรียนรู้ และทำความเข้าใช้ระบบโปรแกรมหรือเครื่องมือต่างๆ ที่อาจารย์ใช้ในการสอน ต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะร่วมใช้งานไปด้วยกันกับอาจารย์ผู้สอน   

อุปสรรคที่พบเจอเมื่อต้องเรียน Online

อุปสรรคที่สำคัญที่สุด คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อและระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากไม่มีหรือไม่พร้อมใช้งานจะทำให้การเรียนการสอนสะดุดไม่ต่อเนื่องทั้งในส่วนของผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้นปัจจัยสำคัญนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ควรจะมีนโยบายร่วมกันในการสนับสนุนผลักดันให้มีพร้อมใช้งาน