ช่องทางสำหรับนักศึกษาติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน สำหรับนักศึกษา ผ่าน QR Code โดยมีหน่วยงานดังนี้ Libraly, สำนักงานการคลัง, สำนักงานวิชาการ, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานทุนการศึกษา และ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา