ประกวด Thesis of the year (TOY ARCH2019)

UploadImage
 

นัฐชัย คำแหงพล สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์

จากเวทีประกวด Thesis of the year (TOY ARCH2019)

โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย