ประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 2/2562

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลลากรและนักศึกษาทั้ง 3 วิทยาเขต ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 รวมถึงหน่วยงานในเครือ โดยมีรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยดังนี้
 
ประเภทการประกันภัย : กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค
ระยะเวลาเอาประกันภัย  : ให้ความคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครองมีดังนี้

1. กรณีสูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา และทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
2. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

หมายเหตุ :

1.รับประกันภัยอายุ 1-100 ปี
2.ไม่มีระยะรอคอยสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
3.ข้อเสนอการประกันภัยดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารนี้
4.ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย