จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์ 2/2562

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลออนไลน์
สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ถึง 30 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่ 

**หมายเหตุ** 
อาจารย์ประจำรายวิชา จะเป็นผู้ประสานรายละเอียดกับนักศึกษา