ประชาสัมพันธ์

UploadImage
 

เชิญส่งผู้แทนนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ครั้งที่ 5 (The 5th Public Speaking Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษามากมาย

 
 

ด้วยคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ครั้งที่ 5 (The 5th Public Speaking Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการพูดในที่สาธารณะ มีความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถาบัน รวมทั้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 10,000 บาท 1 รางวัล  รางวัลที่ 2 จำนวน 6,000 บาท 1 รางวัล  รางวัลที่ 3 จำนวน 4,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท 2 รางวัล นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แข่งขันครั้งนี้จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในการคัดเลือกผู้แทนนักเรียน นักศึกษา สถาบันละไม่เกิน 2 คน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้แข่งขัน สถาบันละ 20 คน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ครั้งที่ 5  (The 5th Public Speaking Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งนี้มีหัวข้อให้เลือก 3 หัวข้อดังนี้

1. How can Thailand make use of advantages it has over the ASEAN countries?

2. Should the government be allowed to censor the Internet and media in a democratic country?

3. How does neglecting the environment affect other people living in the ASEAN community?

โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มาที่   ดร.ถาวร ทิศทองคำ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 หรือ ที่ thavorn.th@spu.ac.th เพื่อเข้าแข่งขันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ===> Click

กติกาการประกวด

1.  A candidate must be an M.6 or 3rd Year Vocational Diploma full-time student from an invited      school.

2.  Any candidate, who has lived or studied in an English speaking country, is not eligible to enter the competition.

3.  No more than two contestants per school are permitted. (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด)

4. Thirty M.6 or ปวช. 3 students are invited to join the activity, and those will get certificate of participation.

5.  Please inform us of the number of student contestants, student participants, and staff who will attend. (______student(s) contestants, _____ student participants, and ______teacher(s))

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ถาวร ทิศทองคำ โทรศัพท์: 0-2579-1111 ext 1267, 1397, 1175 มือถือ 08-6049-8716 โทรสาร: 0-2579-1111 ext 1247

 

Tentative Program

The 5th High School and Vocational Diploma Student Public Speaking Contest

Thursday, 29 November 2012, from 08.30 a.m. – 4.30 p.m.

In Bualuang Grand Room, 5th Floor, Dr. Suk Pookayaporn Building (Building 1)

—————————–

08.30 – 09.00       – Registration

09.00 – 09.15       – Welcome and Opening Address

09.30 – 12.00       – Competitor’s Presentation of Speech Competition (5 minutes each)

12.00 – 13.00       – Lunch

13.00 – 14.30       - Competitor’s Presentation of Speech Competition (5 minutes each)

14.30 – 15.30       - Visit Open House

15.00 – 15.30       - Announcement of the Results

15.30 – 16.00       - Closing