ทีมคณาจารย์คุณภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน Technology สู่บุคลากร ปตท. PTTEP.

UploadImage
 

UploadImage

ผศ.จิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.สุรชัย ทองแก้ว,ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี ,อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์ และอาจารย์ภูริลาภ จุฑาวัชระพล บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี (IoT Server, IoT Protocol, Decision Process, Database และเรื่องอื่นๆ) ในการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "Maker Technology Studio 101" ให้กับบุคลากร ทางด้านวิศวกรของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP  ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6 และ ชั้น 19-36. ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage