2 นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สุนทรพจน์และเขียนเรียงความทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8 จัดโดย สสอท.

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมัย จงรัตนวาทิน และ นายเทิดภูมิ ทิพย์สูงเนิน 2 นักศึกษาคณะบัญชี SPU ในโอกาสเข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทสุนทรพจน์ และรางวัลชมเชย ประเภทเขียนเรียงความ จากอาจารย์ภูดิท ไชยผล ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การเขียนเรียงความในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 8 โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ Convention Room 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

สำหรับโครงการฯดังกล่าว จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพรราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ใช้ทักษะการใช้ภาษาไทย ถ่ายทอดความคิดเห็นและมุมมองของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี  โดยมุ่งหวังที่จะจุดประกาย สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  จะมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย และสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นและมุมมองของตนเองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี  เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage