ขอแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

สำหรับในปีการศึกษา 2560 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่บุคคลที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถแต่ละสาขาวิชาในการประกอบกิจการงานจนประสบความสำเร็จ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และเป็นประจักษ์ว่าได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ อันประกอบด้วย

UploadImage

1. นายเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  ประเภททั่วไป

“คนเราเกิดมามีการสั่งสมสันดาน จนเป็นคนนั้นๆ เช่น เกิดมาก็มีสันดานของตัวเอง ซึ่งทุกคนล้วนมีสันดานและตายไปกับสันดานนั้น ถือว่าไม่บรรลุธรรม เพราะไม่มีเปลี่ยนแปลงและไม่มีธรรมในใจ”

UploadImage

2. นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ประเภททั่วไป

“เสียสละเวลาส่วนตัวบ้าง เพื่อสังคมวิศกรและงานพัฒนาประเทศ จะก้าวไปข้างหน้าได้  ทำงานป้องกันอัคคีภัยในอาคารให้ดีที่สุด สามารถช่วยชีวิตคน ก็ได้บุญแล้ว”

UploadImage

3. ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา  ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ  ประเภททั่วไป 

“ผมเชื่อว่าการมีความรักให้กับทุกสิ่ง เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับ”