ปิ๊งไอเดียสุดเดิร์น! ม.ศรีปทุม มอบพังงาเรือ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นศ.การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ บนเรือ Meridian Alangka Cruise

UploadImage
 

UploadImage

ม.ศรีปทุม จัดพิธีมอบพังงาเรือ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ บนเรือ Meridian Alangka Cruise ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ
 
UploadImage

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ พิธีติดพังงาเรือและพาน้องล่องเรือ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบพังงาเรือ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ชั้นปีที่ 2 - 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจเรือสำราญ ณ บนเรือ Meridian Alangka Cruise ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

UploadImage

อาจารย์ ดร.นครินทร์ ทั่งทอง  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยนับแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

UploadImage

 
ทางสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ จึงได้จัดพิธีมอบพังงาเรือให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญชั้นปีที่ 2 – 3 พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการพาน้องล่องเรือ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญอย่างเต็มภาคภูมิ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ

UploadImage

อาจารย์ ดร.นครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ SMART DYNAMIC UNIVERSITY ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจเรือสำราญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage