ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 3

UploadImage
 

ฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 3 เจาะลึก Mega Trends อยู่ให้เป็น ในยุค Digital Disruption

UploadImage


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 3
“เจาะลึก Mega Trends อยู่ให้เป็น ในยุค Digital Disruption”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU  #LSCSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง