"SPUIC Student under Cooperative Education Program in Germany"

UploadImage
 

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
GO INTER ฝึกงานในต่างประเทศ

จากเด็กที่ไม่กล้าพูดกับชาวต่างชาติ
ก้าวเข้าสู่การฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท Digital Management consultancy ประเทศเยอรมัน
นางสาวมินา พฤกษาสิริชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (
หลักสูตรนานาชาติ )  
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานกับบริษัท Piranha Networks ณ ประเทศเยอรมัน ระยะเวลา 4 เดือน เป็นก้าวแรกของการเรียนรู้การใช้ชีวิตการทำงาน
ในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมฝึกทักษะทางด้านภาษาทฤษฎีและปฏิบัติมุ่งสู่ความเป็นสากล นักศึกษายังได้เรียนรู้อารยธรรมวัฒนธรรมการทำงานของชาวต่างชาติ
“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”
 
UploadImage
 
UploadImage

UploadImage