“ม.ศรีปทุม” จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 “เตรียมพร้อมอย่างมืออาชีพสู่โลกการทำงาน” คึกคัก!

UploadImage
 

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 (2/2562) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีฯกว่า 1,600 คน

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 35 (ภาค 2/2562) เพื่อเตรียมพร้อมอย่างมืออาชีพให้แก่นักศึกษา ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ ชั้นนำต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาท “ขอให้นักศึกษาที่ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาทุกคนจงระลึกเสมอว่า เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และมีนามสกุลต่อท้าย ณ ศรีปทุม ขอให้ตั้งใจปฎิบัติงานและใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มที่” แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่เข้าร่วมในพิธีฯจาก 7 คณะ 5 วิทยาลัย รวมจำนวนกว่า 1,600 คน

UploadImage

ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงานด้วยใจ  เมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมข้อคิดดีๆ “ขอให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและให้ใช้ใจในการทำงานจะทำให้ชนะทุกอย่าง”

UploadImage

และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้เอกสาร และช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมข้อคิด ”ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมสู่โลกของการทำงานและใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อตัวของนักศึกษาเอง”

UploadImage

ทั้งนี้การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 35 ในครั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผลที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการในฐานะพนักงานคนหนึ่งขององค์กร จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักและแนวทางในการปฎิบัติงานให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

UploadImage

นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้นักศึกษาก่อนที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ทราบว่าในการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้สถานประการประทับใจ อีกทั้งนักศึกษายังต้องเรียนรู้การใช้เอกสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาและศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ด้วยความเป็นมืออาชีพต่อไปอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage