เชิญชวนบุคลากรร่วมพิธีทิศาบูชาเทพเทวามหาวิทยาลัยศรีปทุม วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมพิธีทิศาบูชาเทพเทวามหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม ครบรอบ 50 ปี วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
เวลา 08.39 น.   ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมต้นหูกวาง
เวลา 09.09 น.   พิธีทิศาบูชาเทพเทวามหาวิทยาลัยศรีปทุม
 อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปปางวันจันทร์
- จุดธูปปักเครื่องสังเวย
- ผู้บริหาร คณาจารย์ จุดธูปไหว้เทวาประจำทิศ
- ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล รับศีล
- พระครูอาคมสุนทร นำกล่าวบูชาเทวาประจำทิศ ทั้ง 10 ทิศ
• พระพรหม เป็นเทพเจ้าประจำทิศเบื้องบน
• พระอินทร์ เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันออก
• พระอิสาน เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันอกเฉียงเหนือ
• พระอัคนี เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันออกเฉียงใต้
• พระกุเวร เป็นเทพเจ้าประจำทิศเหนือ
• พระขันธกุมาร เป็นเทพเจ้าประจำทิศใต้
• พระวิรุณ เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันตก
• พระพาย เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
• พระนิรฤติ เป็นเทพเจ้าประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้
• พระยม เป็นเทพเจ้าประจำทิศเบื้องล่าง
- ผู้ร่วมงานนั่งอธิษฐานจิตตามลำดับทิศ
- โปรยข้าวตอกดอกไม้
- รับน้ำพระพุทธมนต์

เสร็จพิธี
 
การแต่งกาย :  สวมเสื้อสีขาว ชุดโทนสีขาว  สีครีม หรือสวมสูทมหาวิทยาลัย