เด็กอินเตอร์ ม.ศรีปทุม! เรียนรู้แนวคิด หลักคำสอน "บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

UploadImage
 

UploadImage

เด็กอินเตอร์ SPUIC เดินตามรอยเท้าพ่อ  เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙

UploadImage

หลายๆครั้งที่เราเคยได้ยินและคุ้นชินกับคำว่า "เศรษฐกิจพอเพียง" มาเนิ่นนาน แต่จะมีใครสักคนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำคำนี้อันเป็นปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งยังเป็นปรัชญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อันนำมาสู่แนวทางการพัฒนาตลอดจนวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และจะดีแค่ไหน…หากจะมีสถานที่สักที่หนึ่ง เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษานานาชาติ SPUIC เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการสถานที่เชิงเกษตร ณ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้แนวทางความคิดพระราชดำริ แรงบันดาลใจ และการสร้างจิตใต้สำนึกที่ดี ผ่านหลักคำสอนและหลักการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)  อย่างหาที่ติไม่ได้

UploadImage

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับแรงผลักดันแรงจูงใจในการเสริมสร้างวิธีการจัดสรร การบริหารงานอย่างมีชั้นเชิงและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการการบริหารงานอย่างมีเป้าหมาย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านนำไปปรับพัฒนาตนเองและสังคมองค์กร ภายใต้การทำงานตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง

UploadImage

สำหรับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยึดตามหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยต้องมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวมาพิจารณาประกอบร่วมด้วยเสมอ รวมทั้งการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำต่าง ๆ ก็ต้องมีความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

UploadImage

โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จากพื้นที่ว่างเปล่า สู่การสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บนวิถีแห่งความพอเพียง ที่รอให้คุณไปเช็กอิน...ที่นี่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าศึกษาเรียนรู้แนวทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage