ประกาศทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

UploadImage
 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
ซึ่งผู้สมัครขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
รายละเอียดจำนวนทุน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา (กลุ่มที่ 1 – 3) ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ไฟ<<< ประกาศรับสมัคร >>>ล์

ไฟ<<< ประชาสัมพันธ์โครงการ >>>ล์แนบ

ไฟ<<< ใบสมัครขอรับทุน >>> ล์แนบ