บัญชี SPU : นิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะบัญชี รุ่น 34

UploadImage
 

บัญชี SPU : นิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะบัญชี รุ่น 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร 11 โซน A