ม.ศรีปทุม ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 พร้อมเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สวมเสื้อสีเหลือง และนักศึกษา สวมเครื่องแบบนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ  Exhibition Hall โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

เวลา 09.00 น.    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเพรียงกัน 
                      ณ Exhibition Hall โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
เวลา 09.20 น.    การแสดงรำถวายพระพร
เวลา 09.30 น.    พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
                      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                
                     - นักศึกษาวิชาทหาร
                     - สโมสรนักศึกษา
                     - คณะนิติศาสตร์
                     - คณะนิเทศศาสตร์
                     - คณะบริหารธุรกิจ
                     - คณะบัญชี
                     - คณะศิลปศาสตร์
                     - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
                     - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                     - คณะดิจิทัลมีเดีย
                     - คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                     - วิทยาลัยนานาชาติ
                     - วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
                     - วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
                     - วิทยาลัยการบินและคมนาคม
                     - วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
                     - บัณฑิตวิทยาลัย
                     - สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา 09.50 น.    ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
                     - ประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
                     -  อ่านคำถวายราชสดุดี
เวลา 10.00 น.    เสร็จสิ้นพิธี