หอสมุด ม.ศรีปทุม ผนึก 4 ม.รัฐ แถวหน้า MOU ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

UploadImage
 

UploadImage

สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม ,ม.เกษตรศาสตร์ ,ม.ธรรมศาสตร์ ,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จับมือร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมด้านประกันคุณภาพการศึกษา

UploadImage

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 7 ระหว่าง ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ,นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรองศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายควมร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพกการบริหารจัดการของห้องสมุด ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุดทุกแห่งได้เห็นชอบร่วมกันที่จะทำข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา

UploadImage

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดทุกแห่งจะร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด และร่วมมือกันจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกันติดตามประเมินผลการสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งกันและกันด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage