คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ร.ร.สารวิทยา MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ บุคลากร และสถาบันการศึกษา

UploadImage
 

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ ร.ร.สารวิทยา MOU เดินหน้าร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาสถาบันการศึกษา

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ โรงเรียนสารวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ดร.ประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOUร่วมกัน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม , ดร.ศรประภา สิริภัทรวิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาสถาบันการศึกษา และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สำหรับการลงนาม MOU ร่วมกันในครั้งนี้  ด้วยตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือในการในการพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาสถาบัน และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับโรงเรียนสารวิทยา จึงเห็นสมควรทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาสถาบัน ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ตามหัวข้อต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมนักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียนสารวิทยา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage