ม.ศรีปทุม ต้อนรับน้องๆม.ปลาย สู่รั้วฟ้า-ชมพู ชมบูธ SPU ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักศึกษา SPU สวย หล่อ เก่ง จากคณะต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ เพื่อให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ สำหรับน้องๆนักเรียน ในงานมหกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

UploadImage

เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ปกครองและน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับทราบข้อมูลการเรียนเพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงในอนาคต โดย SPU จัดทีมพี่ๆนักศึกษาสวย หล่อ เก่ง ไว้คอยต้อนรับน้องๆพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่นเกมส์และแจกของรางวัลมากมาย พร้อมนำนักศึกษารุ่นพี่ในคณะสาขาวิชาต่างๆมาให้คำแนะนำแก่น้องๆในงาน..ที่สำคัญพี่ๆแอบกระซิบ รถไฟฟ้าจอดประตูหน้า ม.แล้วนะจ๊ะ!!  ซึ่งในปีนี้บูธของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความสนใจจากน้องๆเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมากด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage


โดยในปี 2563 นี้ทางมหาวิทยาลัยศรีทุม ได้ทำการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิ https://www.spu.ac.th/study/bachelor
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน เปิดสอนสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
SPU’s British College หลักสูตรนานาชาติมาตรฐานอังกฤษ
วิทยาลัยการบินและคมนาคม เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เปิดสอน สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชา International Airline Business สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (New) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (New) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ภาคปกติ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี เปิดสอน สาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ , เสาร์-อาทิตย์ 3 ปี 6 เดือน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราช) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)สาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ (กระบวนการผลิต/โลจิสติกส์) วิศวกรรมระบบราง(ทุนแลกเปลี่ยนเรียนที่จีน1ปี)
หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ Griffith University ได้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม (NEW)!
คณะดิจิทัลมีเดีย เปิดสอน สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
คณะนิติศาสตร์ เปิดสอน นิติศาสตรบัณฑิต
Sripatum International College เปิดสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) B.B.A lnternational Airline Business
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร: 02 558 6888 ต่อ 2121-4

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage