๒๖ ปี สถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

UploadImage

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จัดงานวันสถาปนา ๒๖ ปีแห่งการก่อตั้ง จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์๑๐รูป พร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และมอบทุนการศึกษานักศึกษาดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

UploadImage

อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานใน พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พร้อมปะพรหมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

และนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่ คณาจารย์ ศิษย์เก่า และมอบทุนการศึกษานักศึกษาดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ คณาจารย์ ศิษย์เก่า ดังนี้

UploadImage


รางวัลผู้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ อาจารย์โยธิน เรืองเล็ก สาขาสถาปัตยกรรม .อาจารย์เกียรติกูล ตียานุกูลมงคล สาขาสถาปัตยกรรม ,อาจารย์สุรศักดิ์ กฤษณมิษ สาขาสถาปัตยกรรม ,อาจารย์วิภาสิริ ผ่องเมฆินทร์ สาขาการออกแบบภายใน และอาจารย์ศุภกาญจน์ เงยไพบูลย์ สาขาออกแบบภายใน  

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

รางวัลนักศึกษาศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.ฉันทมน โพธิพิทักษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ ,คุณพลอยทับทิม สุขแสง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาวิชาชีพ และคุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ศิษย์เก่าดีเด่นด้านเพื่อสังคม  

UploadImage

UploadImage


UploadImage

และมอบทุนการศึกษานักศึกษาดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 

UploadImage

UploadImage

UploadImage