”SPUIC เรียนรู้ภาคพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ“

UploadImage
 

เรียนรู้ภาคพื้นที่จริงกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นักศึกษาเรียนรู้ภาคพื้นที่จริงปฏิบัติจริง กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นักศึกษาจะได้รับสัมผัสการปฏิบัติงานจริงก่อนลงสนามจริงก่อนฝึกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติเตรียมความพร้อมทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนักศึกษาก้าวสู่โลกแห่งสากลอย่างมืออาชีพ

นักศึกษาจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในสายงานเซอร์วิส ด้านการบริการเป็นสิ่งสำคัญเราใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอน วิทยาลัยนานาชาติ ให้ความสำคัญกับทุกสถาการณ์กับการออกฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณวุฒิที่สามารถต่อยอดความเป็นมืออาชีพในสายงานด้านอุตสาหกรรมบริการเซอร์วิสอย่างมีระบบ
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage