บริษัทล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

UploadImage
 

บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) บริษัทในเครือล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการผลิตเนื้อหา สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
จากความร่วมมือในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องผลิตเนื้อหาและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ผ่าน Deetrip.com ดิจิทัลแพลตฟอร์มของคนไทยที่รวมทุกเรื่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจองที่พักและการเดินทาง รายละเอียดการท่องเที่ยว ร้านอาหาร จนถึงร้านของฝาก  ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากองค์กร และการฝึกปฏิบัติงานจริง 
โดยมีคุณวนิดา แสงแก้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล  บริษัท ล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,อาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  ร่วมลงนาม และมีทีมผู้บริหารบริษัท