การประกวด Business Presentation (การนำเสนอธุรกิจ)

UploadImage
 

             การประกวด Business Presentation (การนำเสนอธุรกิจ) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยนักศึกษาได้รางวัลชนะเลิศ