ม.ศรีปทุม คว้า 10 รางวัล สองปีซ้อน “บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท.” มากที่สุด ม.เอกชน

UploadImage
 

UploadImage

SPU Dynamic สุดๆ ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ คว้า 10 รางวัล บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.2562 ม.ศรีปทุม เจ๋งสุด กวาดรางวัลมากที่สุด ม.เอกชน สองปีซ้อน

UploadImage
 
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์  มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับรางวัล “บุคลากรดีเด่น”และ“นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2562 จำนวน 10 รางวัล จากดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

UploadImage

ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของประเทศ” โดยใจความสำคัญตอนหนึ่ง กล่าวถึง นโยบายการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงฯ ที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคำว่า “โอกาส ปัญญาและอนาคต” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

UploadImage

และในปี 2562 นี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล แยกเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 2 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 8 รางวัล นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในครั้งนี้ และครั้งที่แล้ว ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 3 รางวัล และนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัลเช่นเดียวกัน จึงสามารถการันตรีมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิชาการของ SPU ได้เป็นอย่างดี

รางวัลบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2562
UploadImage

รางวัลบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2561
UploadImage

โดยรางวัลบุคลากรดีเด่น สสอท.ประจำปี 2562 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

UploadImage
- ผศ.ดร. วรากร ใช้เทียมวงศ์ คณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ อาจารย์ดีเด่น ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

UploadImage

- นางสาวกชพรรณ คัดชาชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

และรางวัลนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2562  จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

UploadImage
- นายโอรส เหล่าสันติสุข  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

UploadImage
- นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต   จากคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี    ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

UploadImage
- นายสัมพล กรินรักษ์ จากคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์

UploadImage
- ดร.สาวิตรี จูเจี่ย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage
- ดร.ธารทิพย์ สีตาล จากคณะบัญชี นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

UploadImage
- ร.ต. โชคชัย เอกศรีวิชัย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

UploadImage
- ร.ท. กมลภู สันทะจักร์ จากคณะบัญชี ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

UploadImage
- นางสาวเบญจพร แก้วประสิทธิ์ จากคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

UploadImage
สำหรับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดทำการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

UploadImage

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยเป็น รางวัลบุคลากรดีเด่น รวมจำนวน 18 คน แยกเป็น ด้านวิชาการ 11 คน และด้านสนับสนุนวิชาการ 7 คน และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทต่างๆรวม 23 คน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

UploadImage