17 - 21 พ.ย.62 ม.ศรีปทุม เปิดให้นักศึกษารับบัตรและสมุดบัญชี SPU-Kbank รอบ 2

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้นักศึกษาทุกคณะ รับบัตรและสมุดบัญชี KBank รอบ 2 ได้ระหว่างวันที่  17-  21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  ชั้น 1 โซน C คลิกตรวจสอบรายชื่อ  http://studentscms.spu.ac.th/stdkbank/stdkbanksearch.cfm โดยในวันรับบัตรและสมุดบัญชี ให้นักศึกษา เตรียมเอกสาร ได้แก่ 1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)  2. สำเนาบัตรประชาชน 3.มือถือสำหรับโหลด App ธนาคารกสิกรไทย K Plus 

กำหนดการรับบัตรและสมุดบัญชี ของนักศึกษาคณะต่างๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์                           วันที่ 17, 18 พฤศจิกายน 2562
คณะบัญชี                                         วันที่ 17, 18 พฤศจิกายน 2562
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      วันที่ 17, 18 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           วันที่ 17, 18 พฤศจิกายน 2562
คณะบริหารธุรกิจ                                 วันที่ 17, 18  พฤศจิกายน 2562
คณะนิติศาสตร์                                    วันที่ 17, 18 พฤศจิกายน 2562
คณะศิลปศาสตร์                                  วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ              วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยนานาชาติ                                วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
วิทยาลัยการบินและคมนาคม                   วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
คณะดิจิทัลมีเดีย                                  วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
คณะนิเทศศาสตร์                                 วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                      วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2562
 
ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่ไม่ได้มารับบัตรและสมุดบัญชีตามช่วงกำหนดวันเวลาของคณะ สามารถติดต่อรับได้ในวันเก็บตก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1184, 1002