เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย

UploadImage
 

เรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่ไม่มีวันล้าสมัย สนุกประทับใจ ไม่รู้ลืม
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์สละ แย้มมีกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในโครงการตามรอยพระราชา ครั้งที่ 7 ณ ชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 13 –14 กันยายน 2562

ซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิชัยพัฒนา ทิพยประกันภัย และมูลนิธิธรรมดี ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการจุดไฟให้เหล่าคณาจารย์ ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ได้ซึมซับศาสตร์พระราชาในการคิดและทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้เสมอ สัมผัสกับเศรษฐกิจพอเพียงของจริง จากวิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ และสอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมกิจกรรมถอดรหัสพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริกว่า 4,741 โครงการ ตลอดรัชกาล 70 ปี

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #49ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
49 ปี แห่งความภาคภูมิใจ