ย้อนรอยแนวคิด ธุรกิจ Startup ผ่านการคิดแบบ Revert and Design Thinking ในTech Talk Season 5 ep.5

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนฟัง Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 5
หัวข้อ ย้อนรอยแนวคิด ธุรกิจ Startup ผ่านการคิดแบบ Revert and Design Thinking
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี  มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

#ITSPU #SBSSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง