ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล“สถานศึกษาปลอดภัย”ดีเด่น ประจำปี 2562

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

UploadImage

อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับ เกียรติบัตรรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 จาก นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ  อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562   จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

UploadImage

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage