ม.ศรีปทุม จับมือ IMPACT ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมการบริการ

UploadImage
 

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด MOU ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ

UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์  คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กับ นางสาวทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี นายโสภณ มีสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์  คณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการและการจัดฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยอีกด้วย
 
UploadImage

ดร.มณฑิชา กล่าวต่อว่า ภายหลังจากการ MOU ยังได้มีการหารือ เกี่ยวกับการนำระบบ Application ในการจัดเก็บ Record ของนักศึกษาที่มาปฎิบัติงาน Part time ในงาน Event ของบริษัทฯ ซึ่งทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU  จะส่งนักศึกษาไปฝึกเรียนรู้ภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเก็บชั่วโมงของการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติ การให้บริการขณะปฎิบัติงาน Event โดย Application นี้ทำการจัดเก็บคะแนน และประวัติการฝึกงานของนักศึกษา รวมถึงสามารถนำมาใช้ประกอบการสมัครงานของนักศึกษา ในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯจะเก็บข้อมูล Record ของนักศึกษาและประเมินผลการปฎิบัติงานและให้โอกาสนักศึกษาในการปฎิบัติงานประจำและ Part Time ต่อไปด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage