ม.ศรีปทุม ร่วมขับเคลื่อนเวทีวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 43rd ASAIHL Thailand Conference หาตัวแทนประเทศไทย สู่เวทีโลก

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 43 (The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) Theme: Revitalizing Higher Education for Sustainable Development วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  ทั้งนี้เปิดให้ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมฯ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  คลิกลงทะเบียนและดูกำหนดการที่นี่  The 43rd ASAIHL Thailand Conference  
 
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)  ได้ให้เกียรติมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 43 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. โดยการประชุมนี้ เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดจากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชนหลายสถาบันร่วมมือกัน สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review)
 
ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” โดย Prof. Dr. Wang Libing Chief, Section for Educational Innovation and Skills Development (EISD) UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education  การนำเสนอบทความ Country Report: หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” และนำเสนอบทความ Research paper:  ได้แก่ หัวข้อ Revamping higher education with the application of innovative technology หัวข้อ Empowering educational dynamics through the transformation of curricula และหัวข้อ Integrating academia and industry for sustainable development
 
โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาต่างๆ ตลอดจนการคัดเลือกผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค (ASAIHL International Conference) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ที่ประเทศ Sri Lanka จัดโดย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) ทั้งนี้ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) มีสถาบันสมาชิกกว่า 254 สถาบันใน 28 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ประกอบด้วยสถาบันสมาชิก 43 แห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และในแต่ละปีจะมีการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ (Inter-University Conference) ปีละ 2 ครั้งโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจร่วมการประชุม สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155