นักศึกษา ม.ศรีปทุม ที่ลงทะเบียนทำบัตร SPU-Kbank ติดต่อรับได้ 20 - 26 ก.ย.นี้

UploadImage
 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนทำบัตร SPU-Kbank มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดให้นักศึกษาทุกคณะรับบัตรและสมุดบัญชี KBank ได้ระหว่างวันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  ชั้น 1 โซน C โดยในวันรับบัตรและสมุดบัญชี ให้นักศึกษา เตรียมเอกสาร ได้แก่ 1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)  2. สำเนาบัตรประชาชน 3.มือถือสำหรับโหลด App ธนาคารกสิกรไทย K Plus  โดยมีกำหนดการรับบัตรและสมุดบัญชี ของนักศึกษาคณะต่างๆ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์                           วันที่ 20, 21, 22 กันยายน 2562    
คณะบัญชี                                         วันที่ 20, 21, 22 กันยายน 2562      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      วันที่ 20, 21, 22 กันยายน 2562      
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           วันที่ 21, 22, 23 กันยายน 2562  
คณะบริหารธุรกิจ                                 วันที่ 22, 23, 24 กันยายน 2562  
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ         วันที่ 23, 24, 25 กันยายน 2562    
วิทยาลัยนานาชาติ                                วันที่ 20, 23 กันยายน 2562  
คณะดิจิทัลมีเดีย                                  วันที่ 20, 24, 25 กันยายน 2562      
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  วันที่ 20 กันยายน 2562  
คณะนิเทศศาสตร์                                 วันที่ 20, 24, 25 กันยายน 2562  
คณะนิติศาสตร์                                    วันที่ 20, 24, 25 กันยายน 2562  
คณะศิลปศาสตร์                                  วันที่ 20, 23, 24 กันยายน 2562     
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                       วันที่ 23, 24, 25 กันยายน 2562
วิทยาลัยการบินและคมนาคม                    วันที่ 23, 24, 25 กันยายน 2562

ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่ไม่ได้มารับบัตรและสมุดบัญชีตามช่วงกำหนดวันเวลาของคณะ สามารถติดต่อรับได้ในวันเก็บตก วันที่ 26 กันยายน 2562 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111