โครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเบื้องต้น ประจำภาคการศึกษา 2562

UploadImage
 

          คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มีกำหนดจัดโครงการหลักสูตรระยะสั้นภาษาจีนเบื้องต้น ประจำภาคการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน จำนวน 30 คน สามารถสมัครเรียนได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10 ระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-17.00 น.