ม.ศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาชายยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2563

UploadImage
 

งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำหนดให้นักศึกษาชายที่มีอายุ 20 บริบูรณ์ เกิดในปี พ.ศ.2542
ติดต่อเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2563
วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 
ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ที่งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
 
เอกสารที่ใช้ประกอบการผ่อนผันฯ ลาศึกษาต่อ
1.สำเนา สด.9 จำนวน 3 ชุด
2.สำเนา สด.35 จำนวน 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4.หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ชุด
5.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
 
สอบถามได้ที่
งานวิชาทหาร  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 5 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2630 หรือ 081 638 2106