มอบรางวัลนศ. เก่ง! “ชนะเลิศ”ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทต่างๆ โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยอาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 ภาคการศึกษา โดยมี อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบ รางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล ในประเภทต่างๆ  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  ชั้น 5 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

โดย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่ดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้พัฒนาผลงานสหกิจศึกษาในประเภทต่าง อาทิ ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนานาชาติ เพื่อที่จะได้คัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาส่งเข้าแข่งขันในเวทีระดับเครือข่าย และระดับชาติต่อไป

UploadImage

ซึ่งในการแข่งขันโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในประเภทต่างๆ ดังนี้
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิรัญญา มานะสกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากโครงงาน “การควบคุมระดับการถือครองวัตถุดิบสำหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก”  โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร.ชวลิต  มณีศรี เป็นที่ปรึกษาฯ

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        นางสาวณัฏฐวี ชูเชิด คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากโครงงาน “การลดความสูญเสียสำหรับการผลิตเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ในกระบวนการปั่นด้าย”  โดยมี อ.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ เป็นที่ปรึกษาฯ

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวเนตรชนก จ่าพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากโครงงาน “การเปรียบเทียบปริมาณวัสดุระหว่างบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและโปรแกรม ArchiCAD19” โดยมี ดร.ชิษณุ  อัมพรายน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

UploadImage

ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ  จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณัฐชลัยย์ สว่างวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์  จากโครงงาน กระบวนการสร้างสรรค์การผลิตวิดีโอประกอบเพลงละครให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  โดยมี อ.นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1       นางสาวมิ่งขวัญ รักธรรม โครงงานผลิตรายการ “คุ้มหรือไม่คุ้ม เปิดกล่องสุ่มของญี่ปุ่นมือสอง” เผยแพร่ลงสื่อออนไลน์ Youtube ช่อง zommarie ของบริษัท ส้มหล่น โปรดักชั่น จำกัด โดยมี อ.กิติพงษ์  จีนะวงษ์ เป็นที่ปรึกษาฯ

UploadImage

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  นางสาวพิมพ์ภัช วีรกุลเกรียงไกร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของแผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบสารสนเทศ”  โดยมี อ.ทัศนีย์ มีศิริ เป็นที่ปรึกษาฯ

UploadImage

ด้านนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ  นายสหรัฐ พหลยุทธ์ ,นายณัชกร ประจังคโต ,นายโอรส เหล่าสันติสุข ,นางสาวพิมพ์ชนก อ่องเภา ,นางสาวชัฏชฎาพัท คงทอง ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากโครงงาน “การสร้างบ้านไม้ญี่ปุ่น” โดยมี  อ.กฤษฎา อานโพธิ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

UploadImage

UploadImage

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561
โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน     
รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิราวรรณ จินดาอ่อน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากโครงงาน “การลดของเสียในกระบวนการผลิตเสื้อสูบของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์”  โดยมี  ผศ.ดร.ชวลิต  มณีศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวนุชศรา จูพันธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จากโครงงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบชุดล็อคประตูรถยนต์”   โดยมี  ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 3 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ  นายกุลธวัช พนาพรศิริกุล  ,นายธเนศ พรสุรศักดิ์สิทธิ์ ,นายสมชาย ขันทอง คณะดิจิทัลมีเดีย จากโครงงาน “การออกแบบบอร์ดเกม อีวานเกล” โดยมี อาจารย์วิชัย โยธาวงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1       นางสาวสิรีรัสมิ์ บุญอิทธินันท์ และ นางสาวมนัสชนก อยู่แจ้ง คณะดิจิทัลมีเดีย จากโครงงาน “แบบจำลอง 3 มิติ และเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง” โดยมี อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2       นางสาวศุภกานต์ ไกรลาภี ,นางสาวกาญจนาพร สุทัศนศึกษา ,นายพิศุทธิ์ หิรัญพฤกษ์ ,นายศรุต ศรุติปกรณ์ ,นายธีรศักดิ์ นาสกาศ และนายสกนธ์รัฐ ต๊ะรักษา คณะดิจิทัลมีเดีย จากโครงงาน “ผู้ดูแลการถ่ายทอดสดกีฬา E-sport  E -sport Streamer”  โดยมี อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ด้านนวัตกรรม จำนวน 1 ผลงาน
รางวัลชนะเลิศ  นายอนุสรณ์ ขาวทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากโครงงาน “กาประยุกต์ใช้งาน NETPIE สำหรับตรวจวัดอุณหภมูิในพื้นที่โดยรอบและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เครื่องยนตร์สูบน้ำดับเพลิง” โดยมี ผศ.เอกชัย ดีศิริ  เป็นอาจาย์ที่ปรึกษาฯ